ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന നാളുകൾ കറുത്ത ചരടുകൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല

   

നമ്മളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകളും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ അതല്ലെങ്കിൽ അരയിലെ ചിലർ കാലിലെ പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കും അലങ്കാരത്തിന് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്ഭരിക്കുന്നവരുണ്ട്.. ചിലര് അത് ഒരു രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലരത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്ത പൂജിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ചൈതന്യം ധരിക്കുന്നവരുണ്ട്.

   

ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോയി നേരം നോക്കിച്ച് ഒരു രക്ഷയും ജപിച്ചു കെട്ടുന്നത് പല രീതികളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കറുത്ത ചരട് ജപിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് വന്നുചേരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതയും ദുരിതവും.

കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് ആ നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരീരത്തിൽ ധരിക്കരുത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ധരിക്കരുത് ദോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചില നാളുകാരുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവരെ തേടി വരുന്നതാണ്.

   

ഏറ്റവും കൂടുതൽഏറ്റവും കൂടുതൽ ധരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ധരിക്കാം. എന്ന് പറയുന്നത് ധരിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പാടില്ലാത്തത് ഒരു പ്രത്യേക രാത്രിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മേടം രാശിയാണ് പറയുന്നത്.