തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ

   

ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മനോഹരമായ ദിവസം ഒരു തൊടുപുഴ അധ്യായമാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തൊടുപുഴ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെതന്നെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ തൊടുപുഴ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ചുമലിരിക്കുന്ന.

   

ആ ഒരു കണ്ണന്റെ ചിത്രമാണ് വളരെ മനോഹരമായി ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ചിരിച്ച് ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉണ്ണികണ്ണന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്തുമാകാം എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ആകാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ദൈവമേ.

ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ആ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തൊടുക ഒന്ന് തിരഞ്ഞ് എടുക്കുക.

   

ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും മൂന്ന് ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാദിവസവും ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.