ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്

   

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ. ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ വെറും തുടക്കം മാത്രമാകുന്നു. ഈ എട്ടു ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. നാം ഭഗവാനെ അല്ല മറിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

   

അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുക എന്നത്. നാം എത്രയൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പരാജയം മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ എത്ര പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചു മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. രണ്ടാമത് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പരാജയങ്ങൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇതും ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. മൂന്നാമത്തെതാണ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന തോന്നൽ. ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരാജയങ്ങൾ ആവുകയും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.

   

ഇതും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ്. ഇങ്ങനെ അസാധാരണമായ പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുകയും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *