ക്ഷേത്രത്തിൽ അഗ്നിപടർന്നപ്പോൾ തീ അണയ്ക്കാനായി വന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമി

   

തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമെന്ന് തന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച്പറയാം. പുരാണങ്ങൾ പോലും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ അതീവ മഹാത്മത്തോടെ പുകഴ്ത്തുന്നതാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദർശനം നടത്തണം എന്ന മഹാ മുനിമാര്‍ തന്നെ പറയുന്നു. രാജ്യം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഭക്തനായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് തിരുനാൾ രാജ്യം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച രേഖകളെന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

   

ഇതിനുശേഷം തിരുവതാംകൂർ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളും. എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചും എന്നീ ക്ഷേത്രം നിലവിൽ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അധികം ആർക്കും അറിയുന്നതല്ല. സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം സന്യാസിമാരായ ശ്രീ ദിവാകര മണിയാരംഭത്തിൽ 900 പ്രതിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വില്ലമംഗലം സ്വാമി ആരാണ് ഇവിടെ പ്രതിക്ഷണം നടത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ഇവിടെയൊരിക്കൽ നടന്ന അഗ്നിബാധയും പിന്നീടുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ്. 1934 ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി ആ സമയം പലരും സാക്ഷികളായി തന്നെ പല അത്ഭുതങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറംലോകം അറിയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതകളെ കുറിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.

   

ക്ഷേത്രത്തിൽ തീ പടരുന്നത് ആരോ കൊട്ടാരത്തിൽ അറിയിക്കുകയും പിന്നീട് മഹാരാജാവും റാണിയും വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഓടി വരികയും ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ട കാഴ്ച വളരെയേറെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കയറി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി മൗനമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *