മൂത്രത്തിൽ പതയുണ്ടോ എങ്കിൽ വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കണം

   

കിഡ്നിയുടെ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ബ്രിക്കാരോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഇതുതന്നെയാണ് മൂത്രത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആൽബം ആണ് പതയായി വരുന്നത് തെളിഞ്ഞ മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പദയാണ് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ മഞ്ഞനിറം കാണുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിലും മൂത്രത്തിൽ പത കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല.

   

എന്നാൽ തെളിഞ്ഞ മൂത്തത്തിൽ പത ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ സൂചനകളിൽ ഒന്നന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും എന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വൃക്കാരോഗം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ അരിച്ചു കളയുന്ന ഒന്ന് എന്നാൽ കാലക്രമേണ.

   

അരിപ്പ കേടായാൽ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും ഇതിലൂടെ പുറത്തുപോകും. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് വൃക്കത്യുടെയും കൃത്യമായ ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്ക എങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവ അരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള നീക്കിനിർത്തും എന്നാൽ വൃക്ക പ്രവർത്തനം മോശമായാൽ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളും ഇതിലൂടെ പുറത്തുപോകും.

   

ആൽബുമിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനുകളും വൃക്കയുടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിനെ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ് കാലുകളിലും മുഖത്തും നീര് കണ്ണിന് താഴെ നീര് തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ അമിതമായ ക്ഷീണം ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : EasyHealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *