മുടങ്ങാതെ മൂന്ന് തവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകും

   

ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണാവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ ദേവനാണ് സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് നിന്നാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ജീവിതം തന്നെ തീർന്നുപോയി എനിക്ക് ഇതിനുമേൽ ജീവിതമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കൺമുന്നിൽ മരണം മാത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി.

   

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ച ദേവനാണ്. അറിയാതെ രൂപം മാറിയോ വന്ന സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ദേവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലും വിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നുമാസം അതായത് ഏതാണ്ട് 90 ദിവസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ വേണം ഈ വഴിപാട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പറക്കുന്ന ആയിരിക്കും പറക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച എന്നാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല അടുത്തമാസം ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ.

   

വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വേണം ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നാലുപേരുടെയും പേരിൽ അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് അതേ സമയം കഴിച്ച് അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി ക്കും ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *