നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

   

ഒരു വീട് ആകുമ്പോൾ പല സാധനങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നു ഇവയിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗ സാധനങ്ങളാകുന്നു എന്നാൽ ഹിന്ദു ഗ്രഹത്തിൽ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം ലക്ഷ്മി ദേവി കുടികൊള്ളുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രധാനമായും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇറങ്ങി പോകാൻ വരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം ലക്ഷ്മി.

   

ദേവിയുടെ ഉത്ഭവം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ആകുന്നു അതിനാൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷവും സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കടലിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇല്ലാതെ ആകരുത് ഒപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്നു കൂടാതെ ഇല്ലാതാക്കാനും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ വീട്ടിൽ വിരാജിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. ഉപ്പ് താഴെ പോകാതെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വൈഷ്ണവ് ആചാരപ്രകാരം സിന്ദൂരം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമാകുന്നു അതിനാൽ ഒരു ചെപ്പിൽ കുങ്കുമം മുറിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് വീട്ടിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദിവസവും ഉത്തമമാണ് കുങ്കുമന്തരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിന് വരുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുവാണ് കുങ്കുമം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിയുവാൻ ഇടവരുന്നത്.

   

ദാരിദ്ര്യ ദോഷത്തിന് കാരണമാകും. തറയിൽ തൂവാനും പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വലിയ ദോഷം വന്നുചേരുന്നതാണ്. അരി ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് അതിനാൽ വീട്ടിൽ ഒട്ടും ഇല്ലാതെയാകുന്നത് വലിയ ദോഷമാകുന്നു എന്നില്ല പകുതിയിൽ താഴെ ആകുമ്പോഴേക്കും പാത്രം നിറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നിത്യവും നിറഞ്ഞതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *