ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വരാഹിദേവി അനുഗ്രഹിക്കും

   

സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ശക്തിയുടെയും ദേവതയാണ് വരാഹിദേവി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എത്രയധികം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയോട് ആ സങ്കടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സകല ദുഃഖത്തിൽ.

   

നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കി ആനന്ദത്തിന്റെ ആ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെറിയാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്ന അമ്മയാണ് പരാതിദേവി എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ പരാതിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥ. മനസ്സിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും.

   

എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അത് സാമ്പത്തിക ക്ലേശമായിരിക്കും നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാലും.

   

ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ദേവിയുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അമ്മ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു തരും രാജാവായിരുന്നു. പഠിക്കുന്നതിൽ വരാതിയുടെ അനുഗ്രഹം വലുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *