ടൂറിസ്റ്റുകാർ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ആ പാവം മിണ്ടാപ്രാണികൾ പട്ടിണിയിലാണ് എന്നാൽ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി ചെയ്തത് കണ്ടോ

   

പതിവുപോലെ ജോസഫ് തന്റെ കടയൊക്കെ തുറന്ന് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്സിലാണ് ജോസഫിന്റെ കട. എന്നാൽ കൊറോണ സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആളുകളെ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. എന്നാലും ദിവസവും ആ കടയിൽ വരികയും അവിടെ വന്ന് കടവൃത്തിയാക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്തുതന്നെയായാലും ഭാഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പതിവുപോലെ ജോസഫ്. തന്റെ കട തുറന്ന് ഇരുന്നു അപ്പോഴാണ്.

   

ജോസഫിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മാൻ ജോസഫിന്റെ കടയിലേക്ക് കയറിവന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം പട്ടിണിയിലാണ് ജോസഫ് കുറച്ചു ഭക്ഷണം ആ മാന്യനെ കൊടുത്തു. ശേഷം ആ മാഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെനിന്ന് പോവുകയും എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്തു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ.

വേണ്ടി ജോസഫ് മാലിന്യ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് കാര്യം കണ്ടത് പോയി തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് ജോസഫിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താൻ കഴിച്ച പോലെ ആ പട്ടിനെ കാട്ടാനുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള യാചനയിലാണ്.

   

അത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മാനുകൾക്കും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നാണ് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തുതന്നെയായാലും മനുഷ്യരെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മാനുകൾക്കും കഴിയും എന്നാൽ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ദുഷ്ടതയും ചതിയും ഒന്നും മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.