സ്ത്രീകളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

   

സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് ക്യാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ കരുതിയ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗമാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ശരീരം നൽകുന്നു.

   

അത്തരത്തിൽ സംശയകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗമാണ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സ എളുപ്പത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ.

   

സ്ഥനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന വീക്കം ക്യാൻസർ അല്ല ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ചുവന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടർ സമീപിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോഗ്ര നടത്തി നോക്കുന്നതും.

   

വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആർത്തവകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം നിങ്ങളുടെ ആർത്തവ സമയത്ത് നിൽക്കാതെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർത്തവചനങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *