വീട്ടിൽ അയ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദിശയിലാണോ? എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റൂ വീടിന് വലിയ ദോഷമാണ്.

   

വീടിന്റെ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിശകളാണ് അലക്ക് കല്ലിനും അതുപോലെ തന്നെ തുണികൾ ഉണക്കാൻ ഇടുന്ന അയക്കും ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അഴ കെട്ടുന്നത് അതിനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിങ്ങൾ കെട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ തുണികൾ ഉണക്കാൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ ദോഷം ആയിരിക്കും.

   

വരുത്തിവെക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അഴ വരാൻ പാടില്ലാത്ത പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിശയാണ് വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന് കുറുകെ കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് വളരെയധികം ദോഷമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് മറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിനു മുൻപിലായി മറ്റൊരു വീട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ.

ആ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിന് കുറുകെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കാര്യം മാത്രം അപ്പോൾ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ ഒരിക്കലും കെട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് ഈശാന കോണാണ് കുബേര ദിക്കു കൂടിയാണ് ഒരിക്കലും അവിടെ.

   

അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തത് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ കെട്ടാൻ പാടില്ല അതായത് അഗ്നികോൺ ആണ് അവിടെയും കെട്ടുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറസിന് മുകളിലാണ് കെട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം ഏതു ദിശയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കെട്ടാവുന്നതാണ്.