തൃപ്രയാർലെ ഏകദശി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം. വളരെയേറെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. വളരെയേറെ അത്ഭുതങ്ങളും വളരെയേറെ ശക്തിയുമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത്. ചതുർബാഹിയായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പ്രത്യേകതകൾ ഈ ക്ഷേത്ര ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പൂജിച്ചിരുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമാണ്. ഇവിടെ കറുത്തപക്ഷ ഏകാദശിയാണ് ആഘോഷിക്കാറ്. സാധാരണ വെളുത്ത പക്ഷമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് കറുത്തപക്ഷത്ത് ഏകദേശി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ത്രിമൂർത്തി നിറഞ്ഞ ദേവനാണ് തൃപ്തിയാർത്ഥൻ ലക്ഷ്മിദേവി അതോടൊപ്പം.

ഭൂമിദേവി സമേതനായ ഭഗവാനെ കണ്ടു തൊഴുതാൻ ദുരിതങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും നീങ്ങും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇനി ഏകാദശയമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി അഥവാ പുത്തന ഏകാദശി എന്നും ഈ ഏകാദശി പരാമർശിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ രാവിലെ 10 മുതൽ രാവിലെ 7 13 കൂടാതെ ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വിശേഷാൽ സമയമാണ് ഹരിവാസന സമയം. ഈ സമയമാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം.

   

കൂടുതലായി വീടുകളിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അഥവാ ആ വീടുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി ഭഗവാനെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അധികം സമയം ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം കൂടിയാണ്. അതിനാൽ ഈ സമയം ഈ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലാ. ഈയൊരു സമയം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.