സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ അമിത രോമ ഇല്ലാതാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്നത്

   

സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അമിതമായ രോമവളർച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ചെറിയതോതിൽ അല്ലെങ്കിലും ചിലവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അമിതമായ രോമവ വളർച്ച എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു അമിതമായ രോമവളർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണക്കാരൻ.

   

എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ട. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരെയധികം വളരെ ഈസി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടും ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുന്നതുമായ കാരണമാണ് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഒരു അമിതമായ വണ്ണം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ അവസ്ഥ.

   

അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം സ്ത്രീകളിൽ ഈ അമിതമായ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ സ്ത്രീകൾ വരെയും വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ. വളരെ സ്പഷ്ടമായ വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ അമിതമായ രോമവളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ.

   

ഹോർമോണിൽ ചെക്ക്നോളജി ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *