ഒരു കാരണവശാലും ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഇവരിൽനിന്ന് കൈനീട്ടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല

   

വിഷുവിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് കൈനീട്ടം മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നു ചില വ്യക്തികൾ സ്വർണം കൂടി നൽകിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ചില നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നത്.

   

ശുഭകരവും ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നത് അശുഭകരവും ആകുന്നു കൈനീട്ടം ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരിക്കലും ഇവരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങരുത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ആദ്യം ഇവരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റു നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം.

   

വാങ്ങിയശേഷം ഇവരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതിൽ യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഉള്ളതല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കണം എന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നക്ഷത്രക്കാർ. ആരിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒരിക്കലും കൈനീട്ടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും മകയിരം നക്ഷത്രക്കാർ പുണർതം.

   

നക്ഷത്രക്കാർ വിശാഖം അനിഷ്ടരിൽ നിന്നും ആദ്യം കൈനീട്ടം വാങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശുഭകരം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഇവരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *