നാളെ വിളക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്

   

ഈ മാസം ആരംഭിച്ച 21ന് അവസാനിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇരട്ടിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി ലാഭം എന്നാണ് വിശ്വാസം സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഈ മാസം നാം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ നാളെ വൈശാഖമാസം ആരംഭത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു.

   

വീടുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈശാഖ മാസം മുഴുവൻ നിത്യവും ലഭിക്കാൻ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. രാവിലെയാണ് മന്ത്രങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതും അതേപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഈ മാസം മുഴുവൻ ഇത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഉണരുക എന്നതാണ് നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം.

   

അല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും അഞ്ജലിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണരുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ആകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മാസം മുഴുവനും ഇത്തരത്തിൽ ബ്രഹ്മമോർത്തത്തിൽ അഥവാ സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ ഉണരുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക.

   

അതിരാവിലെ തന്നെ കുളിക്കണം ഏറ്റവും സുഖകരം ആരോഗ്യം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് രോഗങ്ങൾ മാറുവാനും ശരീരത്തിന് ഉണർവ് വന്ന് ചേരുവാനും ഇത് ഏറ്റവും ശുഭകരം നമ്മളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ശരീരം തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *