ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭാര്യയായി ലഭിച്ചാൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ

   

പലവിധമുണ്ട് എന്നാൽ സാമൂതിരികശാസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് സാമൂതിരികശാസ്ത്രം പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ നിലകൊള്ളുന്നു ഇതിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഭാഗ്യശാലിയായി കണക്കാക്കുന്നു ഭാഗ്യശാലികളായ വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

   

ഭാഗ്യശാലിയായ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാമൂഹികശാസ്ത്രത്തിൽ എപ്രകാരം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോ പാരമ്പര്യമായാണ് പല കഴിവുകളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ലക്ഷണം മാത്രം നോക്കി ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം സാമൂതിരികശാസ്ത്രപ്രകാരം.

   

ഭാഗ്യശാലിയായ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ. മുടി കറുത്ത ഇടൂർന്ന നീണ്ട മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ആണ് എന്ന് സാമൂതിരികശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത മുടി ഭാഗ്യമായി പറയുന്നത് നല്ല വെളുത്ത നിറമുള്ളവർക്ക് സ്വർണനിറത്തോട് സാമ്യമുള്ള മുടിയാണ് ഭാഗ്യശാലിയായ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നത് താങ്കളുടെ.

   

മൂന്ന് കൈവിരലുകളെക്കാൾ നീളമുള്ള നെറ്റിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് കൂടാതെ നെറ്റിയുടെ നടുക്കായി ചെറിയ കുഴിയോ അഥവാ തൃശ്ശൂര് ചിഹ്നമുള്ള സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരാണ് തടിച്ച നെറ്റിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭരിക്കുന്നവരാണ് നെറ്റിയുടെ രണ്ടു വശത്തും ചെറിയ മുടി തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *