ഈ ചെടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്

   

പ്രവാഹം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെ ആകുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വീടുകളുടെ ഉയർത്തിയേയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ ദോഷമായി മാറും എന്ന വിശ്വാസം പോലും ആദ്യം അത്ര കാര്യമാക്കാതെ വിടുന്ന ചെറിയ വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ ദോഷമായി പരിണമിക്കുന്നതാണ് മരങ്ങൾ ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക്.

   

നൽകുന്നതാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വീടിന്റെ അടുത്തായി നടൻ പാടില്ലാത്ത മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഊർജ്ജത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ പങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും.

   

പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു വിശ്വാസം തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് വീടിന്റെ അടുത്തായി നിൽക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ശുഭഫലങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതുതന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിൽ ചില ശുഭകരമായ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവയാണ്.

   

പ്രധാനമായും ശുഭകരമായ വൃക്ഷങ്ങളായ വാസ്തുവിൽ പറയുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങളാണ് അശോകം കൂവളം നെല്ലി ഇലഞ്ഞി വാഗാ ദേവദാരു ചന്ദനം ചെമ്പകം എന്നിവ വീടിന്റെ പരിസരത്തായി ഉണ്ടാകുന്നത് സുഖകരമായി പറയുന്നു ഇതിൽ വൃക്ഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ. തുടർന്ന് അറിയത്തിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *