നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സത്യം ഇതാണ്

   

പരമശിവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അത്രയേറെ പേർക്ക് കാണാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണത് കാരണം പരമശിവൻ കൂടെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത്. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നാം കാണുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരാൻ.

   

അനർത്ഥമാകട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാകട്ടെ ഏത് കാര്യവും നാം മുൻകൂർ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ അത് സ്വപ്നത്തിൽ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മുൻപേ എപ്പോഴോ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ പരമശിവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. കൂടുതലായും പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും കൊണ്ട് കൂടെ നടക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധി കൈവരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രാപ്തമല്ല. അതേപോലെതന്നെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്.

പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അതേപോലെ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒക്കെ അത് കരുനാഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് കാര്യമില്ല അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഭഗവാൻ.

   

കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും അത് സത്യമായി തീരും. കരുനാഗമില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആ കാര്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമായി തീരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *