പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനേകം സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് രോമാഞ്ചം വരുന്നതും കോരിത്തരിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾ അറിയാതെ അറിയുന്നതും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇത് അതിനാൽ കണ്ണുനീരും ചിലർക്ക് വരുന്നതാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു.

   

നമ്മളിലേക്ക് വന്നുചേരുക സൽകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സമയം പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് ശരീരത്തിൽ നിറയുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സൂചനയായി കണ്ണുകൾ നിറയുന്നതും ആണ്. രോമാഞ്ചം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോഴോ ഇത്തരം അനുഭവം അതിനാൽ വന്നുചേരുന്നത് ശുഭകരമായ സൂചനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈശ്വരാ ദിന ഇങ്ങനെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ആകുന്നു ഇതിനാൽ രോമാഞ്ചം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അറിയാതെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും രോമാഞ്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ സമയം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈശ്വരാ എന്ന കാര്യം അഥവാ മുൻജൻ മ ബന്ധത്താൽ ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന സൂചനയാണ് എന്ന കാര്യം നാം അറിയണം.

   

ശക്തികളിൽ ഒരു ബന്ധം വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രോമാഞ്ചം വരുന്നതും കണ്ണുനീർ വരുന്നതും നമ്മളിലെ ആത്മാവ് ദൈവം അംശം ആകുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം കേൾക്കുന്നു ചില സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റു ചില ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തെ കൂട്ടിത്തരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *