കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ വന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഉണ്ടായ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം

   

കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ഒരു ഭക്തൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രതിരിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എത്തിപ്പെട്ടത് അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ആയിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർദ്ധരാത്രി സമയമാണ് എവിടെ പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു നിന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു.

   

അടുത്തുള്ള വീടുകളിലോ മലകളിലോ ഒക്കെ അഭയം ചോദിക്കാം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നിട്ട് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലും വീടുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്നായിട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി. പലരും അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ കാരണവർ വളരെയധികം ധാർഷ്ട്യക്കാരനായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഭക്തനെ പരിഹസിക്കാൻ ആയിട്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ ആ വിളക്ക് കണ്ടോ ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നു നോക്ക്. അവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ട് ആ മുത്തശ്ശി എന്ത് തന്നെയായാലും നിന്നെ സഹായിക്കും.ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇത് കേട്ട് നിഷ്കളങ്കനായി വിശ്വസിച്ച.

   

ഈ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹം ആ വിളക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്നുനടന്ന അവസാനം ആ വിളക്കിന്റെ അറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഴയ വീട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഓലമേഞ്ഞ ഒരു വീട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മുത്തശ്ശി ഇറങ്ങി വന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *