ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ

   

പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരായി ആരും കാണില്ല ചെറുപ്പം മുതലേ രണ്ട് കൈകളും കോപ്പി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് നാം അറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് തെറ്റായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്താണ് എന്ന് പലരും ഇങ്ങനെയും ചില കാര്യങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

   

രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നാം ഏവരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെ രണ്ടുവിധത്തിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കുവാൻ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ നടത്തപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗം മനുഷ്യരെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഭക്തൻ ഉണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയിൽ മുഴുകി ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്.

ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്ത രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അടുത്തറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്.

   

ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല . അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതേലും തെറ്റ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *