മരണം അടുത്താൽ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

   

ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം എന്ന് ഇത് സനാതനധർമ്മത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നാം ഏവരും ഒരുനാൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നതാകുന്നു ഒരിക്കലും അമരത്വം ലഭിക്കുന്നതല്ല നമ്മളിലെ ദൈവിക ശക്തിയായ ആത്മാവ് പുനർജനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അമിതമായ മോഹം വയ്ക്കുന്നത് വെറുതെയാകുന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം മരണത്തെക്കുറിച്ചും.

   

മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശേഷം മരിക്കുമ്പോൾ അവർ അറിയാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ സമയമാകുമ്പോൾ അറിയാതെ ചെയ്ത പോകുന്ന കാര്യമാണ്. നാം എപ്പോഴും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അമിതമായി ചിന്തിക്കുകയും ഉൽക്കണ്ഠപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു അറിയാതെയെങ്കിലും.

   

നാളെ ആ കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവിടെ പോകണം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ നാളെ അഥവാ ഭാവി നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ആകുന്നതല്ല ഓരോ നിമിഷവും ഭാവി മാറി മറിയുന്നത് ആകുന്നു എന്നാൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് തന്നെ പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ആകുന്നു താൻ കുട്ടിക്കാലത്ത്.

   

ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്റെ നഷ്ട ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സന്തോഷകരമായ മുൻകാലത്തെ കുറിച്ചും അവർ അറിയാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആകുന്നു മരണം അടുക്കുംതോറും അറിയാതെയെങ്കിലും ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരികയും അവാർഡ് നിരന്തരമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *