പരിഹസിച്ചവർ അറിയാൻ നാളെ ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം

   

വിഷുവാണ് ഈ വിഷുവിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിച്ച് നക്ഷത്രജാതികളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നു മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയത്. എല്ലാവരും ഈ കുട്ടി ജോതിഷയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നടത്തുകയുണ്ടായി. വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ്.

   

ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്ക അത.. അതിൽ കണ്ണും മൂക്കും മരച്ച ഗോപികുറി തൊടീച്ച് ഉരുളിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് വീട്ടിലെ ആഭിചാരദോഷങ്ങൾ ഒക്കെ മാറുവാൻ വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷുവിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ആഘോഷമാണ് വിഷു പല ദേശങ്ങളിൽ പല പേരുകളിലും ഐതിഹ്യ പിൻബലത്തിലും ആണ് വിഷു ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ശക്തിയാ ആചാരത്തിൽ വിഷുവിന് ഭഗവതിക്കാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു പോരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവാം. ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം അതിനുമുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വിഷുക്കണിയിൽ നാളെ കേരളം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും വരും വർഷത്തെ.

   

ഐശ്വര്യത്തിനു വേണ്ടിയും ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കണികാണാൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു നാളികേരം വെച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ വർഷവും വരുന്ന വർഷത്തിനും ഏറെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : SANTHOSH VLOGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *