പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറ്റാം

   

പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരു വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത്. പൈൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആളുകൾ പരമാവധി പുറത്തൊന്നും പറയാതെ ഡോക്ടർ പോവാതെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലരിലും നമ്മൾക്ക് മനസമാധാനം ഇരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു.

   

നമ്മുടെ കനലിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്ന് പസ്സും ആമ്പിള്ളുമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ മൂലക്കുരു എന്നു പറയുന്നത്. സ്വന്തം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച പുറത്തേക്ക് മൂലക്കുരു എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്.


ഈ മൂലക്കുരു ഈ കുരു പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തിൽ കണ്ട അവസാനത്തെ കണ്ടുവരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് കനാൽ എന്ന ബ്ലഡ് വേഴ്സസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചതിനുശേഷം ഇതാണ് മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പുറത്തോട്ട് പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ.

   

പുറത്തോട്ട് മൂലക്കുരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേദനയായിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പൈൽസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയി കാണപ്പെടുന്ന പൈൽസ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *