ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കൈനീട്ടം വാങ്ങരുത്

   

ദേവിയുടെ പ്രതീകമായാണ് കൈനീട്ടം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി ചിലർക്ക് എന്നിട്ടും നൽകുന്നു എന്നാൽ വിഷുക്കൈനീട്ടം പ്രാധാന്യം വേറെ ഒരു കൈനീട്ടത്തിനും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് വിഷു ദിവസം കണി ഒരുക്കുകയും മൂന്നുതരത്തിൽ കണി കണ്ടതിനു ശേഷം വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നുമാണ് കൈനീട്ടം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇളയവരും കൈനീട്ടം നൽകാറുണ്ട്.

   

സാധാരണ ഗൃഹനാഥൻ ഗൃഹനാഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ പിശുക്കനീട്ടം നൽകുന്നത് എന്നാൽ ജ്യോതിഷപ്രകാരം വിഷു ദിവസം ആദ്യം കൈനീട്ടം ചില നാളുകാരിൽ നിന്നും മേടിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതോരോ നാളുകാരുടെ വേദന നക്ഷത്രങ്ങളും അഷ്ടമരാജൻ നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം വാങ്ങരുത് എന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നു ഇവ ആദ്യം മേടിക്കുന്ന കൈനീട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത്.

അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ആദ്യ കൈനീട്ടം ഒരിക്കലും കാർത്തിക മകീരം പുണർതം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ വിശാഖം അനിഴം തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഇവർ കൈനീട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല എന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതായി ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നുംകൈനീട്ടം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ.

   

കൂടാതെ വിശാഖം അലി നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൈനീട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല എന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രണ്ടാമതായി മൂന്നാമതായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കാർത്തിക കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ ആദ്യം കൈനീട്ടം ഒരിക്കലും മകീരം പുണർതം ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *