ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ദിശയിൽ അല്ലാതെ ബാത്റൂമിന്റെ വാതിലുകൾ വയ്ക്കരുത്

   

ചിലർക്കുള്ള സംശയമാണ് എങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും വാസ്തുപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഏവർക്കും വാസ്തുവിനെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം ജീവിതത്തിൽ നിർഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നാം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിൽ മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരരുത്.

   

എന്ന കാര്യവും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അവ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കണം എന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നതും നാം ഓർത്തിരിക്കുക. സെപ്പറേറ്റ് അഥവാ വ്യത്യസ്ത മുറികൾ ഉള്ളവർ പണ്ട് കാലത്ത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഏവർക്കും വ്യക്തമാവുക തന്നെ ചെയ്യും. വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പം അകലം പാലിച്ചായിരുന്നു ഇവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.

കുളിമുറിയും അതേപോലെതന്നെ ബാത്റൂം സെപ്പറേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് മാറി. കാരണം സ്‌ഥലപരിമിതികൾ മൂലം തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വാസ്തു നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ വീടുകൾക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന.

   

പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു. ആദ്യം ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് ദർശനമായി തന്നെ തുറക്കുവാൻ കേവലം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ബാത്റൂം അടച്ചിടണം എന്ന കാര്യമാണ് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം പ്രവഹിക്കുന്നതിന് അത് കാരണമാകും.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *