ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ പരമശിവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്

   

ജഗത് പിതാവാണ് പരമശിവൻ ഏതു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അതെല്ലാം പൊറുത്തു തരുന്ന ഒരാളാണ് പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരുടെ പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം.

   

മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരാളാണ് പരമശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമശിവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുക. വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള.

ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാൻ നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പറയാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലരെങ്കിലും പറയും കരിനാക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കളിയാക്കും എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള.

   

ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല കളഭത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്മത്തിന്റെ ഗന്ധം വരുന്ന ഇത് വളരെയേറെ ഐശ്വര്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാതെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സുഗന്ധം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം കൂടിയാണ്.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *