നിങ്ങടെ ഭാര്യമാരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ

   

ഒരു സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ പാരമ്പര്യമായാണ് പല കഴിവുകളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ലക്ഷണം മാത്രം നോക്കി ആ വ്യക്തിയുടെ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. മുടി കറുത്ത ഇടൂന്ന നീണ്ട മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ആണ് എന്ന് സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

   

എന്നാൽ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത മുടി ഭാഗ്യമായി പറയുന്നത് നല്ല വെളുത്ത നിറം ഉള്ളവർക്ക് സ്വർണ്ണ നിറത്തോട് സാമ്യമുള്ള മുടിയാണ് ഭാഗ്യശാലിയായ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നത്. നെറ്റി നീണ്ട നെറ്റി അതായത് താങ്കളുടെ മൂന്ന് കൈവിരലുകളെക്കാൾ നീളമുള്ള നെറ്റിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭാഗ്യശാലികളാണ് കൂടാതെ നെറ്റിയുടെ നടുക്കായി.

ചെറിയ കുഴിയോ അഥവാ തൃശ്ശൂര് ചിഹ്നമോ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരാണ് തടിച്ച നെറ്റിയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭരിക്കുന്നവരാണ്. നെറ്റിയിൽ മറുകുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വളരെയേറെ ഭാഗ്യമാണ്. കണ്ണ് വിടർന്ന കണ്ണുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്നേഹപതികൾ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.

   

അതിനാൽ ഇത്തരം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കൃഷ്ണമണി തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യവും വസ്തുവും ഉള്ളവരാണ്. കവിൾ പൊട്ടിയ കവിളുള്ള സ്ത്രീകൾ ക്രൂരയാണ് എന്ന് സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു തുടുത്ത കവിൾ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഭാഗ്യവതികളാണ് കവിളിൽ മറുകുള്ള സ്ത്രീകൾ നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരും പാചകലയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവരും ആകുന്നു.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *