തൈറോഡ് രോഗം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

   

നമ്മുടെ വാതിരിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്ലാൻഡ് ഈ ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ നടത്താൻ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹൈപ്പോതയോഗം ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

   

പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പുരുഷന്മാരിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് പിന്നിലുള്ള ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂട്ടറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം. എന്നാൽ ഇവൻ പലപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും.

   

ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ള പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലതാണ് പലപ്പോഴും ഈ മൾട്ടിനോടുള്ള നമുക്ക് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പോയി നമുക്ക് തൈറോയ്ഡിന് മൊഴി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാവരും തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും.

   

കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പറയാം. കുറിച്ചും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ധാരണയുണ്ട് എന്നാൽ ആന്റിബോഡിസ് മാത്രം നോക്കി അതിന്റെ ഏറ്റവും മാത്രം നോക്കി നമുക്ക്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *