കന്നിമൂലയിൽ കിടക്കുന്നവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക

   

ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം വരുന്നത് ആകുന്നു കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിൽ വരുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ മറ്റു വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള വീടുകളിലെ വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂല വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്നാൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂലയാകുന്നു.

   

ഇവിടെ ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്താൽ ബെഡ്റൂം അഥവാ പ്രധാന കിടപ്പും ഒരു വരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ അനുസരിച്ച് ഈ ദിശയിൽ പ്രധാന കിടപ്പുമുറി വരുന്നത്. വരുന്നതിലൂടെ കൈവരുന്നത് എന്നാൽ കഞ്ഞിയിൽ ബെഡ്റൂം വരുമ്പോൾ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

   

ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ പ്രധാനമാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ദിശ ഇവിടെ പ്രധാന കിടപ്പുമുറി വരുന്നു എങ്കിൽ തെക്കോട്ട് തല വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ ശുഭകരമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുമെന്നും രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ഊർജ്ജസ്വലത കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വടക്കോട്ട് ഇവിടെ തലവച്ച്.

   

കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ പഠിക്കുന്ന മുറിയും ഇവിടെ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായും പ്രധാന കിടപ്പുമുറി വരുന്നതാണ് ഉത്തമം ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടം അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മുറികളിൽ ഒന്നായ പ്രധാന കിടപ്പുമുറി ഇവിടെ വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *