തൊടുകുറിശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത്

   

ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുഷ്പങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് പൂക്കളും നമ്മൾ ഈശ്വര പൂജയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നാല് പൂക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 ഫലങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

   

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി നടന്ന കിട്ടണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആറ്റുനോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു മൂന്നുപ്രാവശ്യം അതിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിട്ട് നിങ്ങളുടെ.

   

മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാല് പൂക്കൾ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ നാല് പൂക്കളിൽ ഏതാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്.

   

വല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ നാല് പൂക്കളിൽ ഒരു ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു പറയേണ്ട മനസ്സിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും രണ്ടുകാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചു നടക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെn ആഗ്രഹം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *