നിങ്ങൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാത്തവരാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

   

വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് വച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വൈകുണ്ടനാഥനായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൂട്ടി മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ.

   

നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന മുറകൾ കൊണ്ടാടുന്നത് മൂന്നുദിവസം ആദ്യം 22 ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഏകദേശം 24 ആം തീയതി മൂന്നു ദിവസങ്ങളാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിവദത്ത സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 25 മാസവും ചേർന്നാൽ 25 ഏകാദശി വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഓരോ മാസവും രണ്ട് എന്ന കണക്കിലാണ് ഏകാദശികൾ നമുക്കെല്ലാമാസവും ഉള്ളത്, മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്രതം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏകാദശിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം ഐശ്വര്യം എന്നു പറയുന്നത്. ഈ വർഷം വ്രതം എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് വ്രതം.

   

എടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴ് ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ തെറ്റുകൾ എല്ലാം ഭഗവത് സമക്ഷം പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബലം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.