നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സ്ഥാനത്താണോ ചെരിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

   

ജ്യോതിഷത്തിൽ ചെരുപ്പിനെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തുവിൽ ചെരുപ്പിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശനിദോഷം ബാധിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശനിദോഷം വരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കടം കയറാനും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ വരാനും ആരോഗ്യം.

   

ക്ഷയിക്കാനും ഇത് കാരണമാകുന്നതാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ചെരിപ്പ് സ്ഥാനം തെറ്റിച്ച് വീട്ടിൽ വയ്ക്കരുത്. സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പാടില്ലാത്തത് എവിടെയാണ് ചെരിപ്പ് വാസ്തുപ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ദോഷം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെരുപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചെരുപ്പ് വയ്ക്കേണ്ട വാസ്തുവിൽ പറയുന്ന.

ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെരുപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം ആണ് എന്നുള്ളത്. വീടുകളും പല ഡയറക്ഷനിൽ പല ദിശകളിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് വീടുകൾക്ക് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടിനും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും.

   

വാസ്തുവിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലുംവീടിന്റെ തിരുമുൻപിൽ ചെരുപ്പുകൾ കൂട്ടിയിടരുത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും മാത്രമല്ല ചെരിപ്പിന്റെ അതിന്‍റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് കൃത്യമായി സ്ഥാനം അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെരുപ്പുകൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.