വീട്ടിൽ തുളസിച്ചെടിയുള്ളവർ ഇത് തീർച്ചയായും അറിയേണ്ടതാണ്

   

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ഒരു പുണ്യ സസ്യമാണ് തുളസി എന്നു പറയുന്നത്സ.നാതനധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു തുളസിച്ചെടി എങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും അനുഗ്രഹം ഒരുപോലെ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി എന്നു പറയുന്നത്.

   

വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ഈ മൂന്നു ദിശകളാണ് തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ നിന്ന് നേരെ നിർബന്ധമായും ഒരു മൂട് തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിന്റെ ആദ്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തുളസിച്ചെടിയിലേക്ക് ആയിരിക്കണം.

   

കാരണം തുളസിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതീകമാണ്. പുറത്തേക്കൊരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതവിജയത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തുളസി വെറും തറയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എപ്പോഴും ഒരു കല്ലുകെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ.

   

ഒരു തറ തിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി അല്പം ഉയർത്തി വേണം മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വേണം തുളസി നിൽക്കാൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുകാലത്ത് തുളസിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *