ഈ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും നല്ല കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമീപം

   

ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് തന്റെ കണ്ണുകൾ തനിയെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വഴി നയിക്കുന്നത് പോലെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ നല്ലകാലം വരുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച പുഷ്പം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാലം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അർത്ഥം.

   

പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നമായ മുഖം കാണുകയും ഇത് തുടർച്ചയായി കുറച്ചുദിവസം കാണുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലകാലം തുടങ്ങാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെതന്നെ പെട്ടെന്ന് നാം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചെന്നും ഉടൻതന്നെ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും മാറും എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ ശുഭ ലക്ഷണമായി കരുതാം. ഇതും നല്ല കാലംവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നു. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവർ നമുക്ക് തരുവാൻ പണവുമായി വരുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്. മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ പഴുത്ത പഴം നമ്മുടെ.

   

വീടിനുമുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ടു പോകുന്നതും പൂച്ച വീട്ടിൽ പ്രസവിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾ സ്വർണം തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും നല്ല ലക്ഷണമായി കാണാം. അവസാനമായി പശു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തനിയെ വരുന്നതും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും നല്ല ലക്ഷണമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *