അമാവാസി ദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പൂജാമുറിയിൽ വെച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറി കിട്ടും

   

ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം പ്രത്യേകിച്ചും ദുർഗാദേവിയെയും പരാതിദേവിക്കും വിശേഷമായ ദിവസമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനാൽ ദേവിയെ ഇന്നേദിവസം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു. എന്ന കാര്യവും നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ പ്രത്യേകം തന്നെ വിളക്ക് കൊളുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക.

   

ഏത് തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലുവാനും ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം തന്നെ വന്നു ചേരുവാനും നാളെ രാത്രി നമ്പർ കയ്യിൽ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഈ നമ്പർ ഏതാണ് ഈ നമ്പർ എത്രകാലം എഴുതണം എന്നും ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാൽ തന്നെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിലെത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും സുഖകരം തന്നെയാകുന്നു. ഇന്നേദിവസം കുങ്കുമം അല്പം പനിനീരിൽ ചാലിക്കുക.

ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേബിയുടെ ഒരു നാമം ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ് വിശ്വാസത്തോടെയും വേദിയുടെ നാമം എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുന്ന നമ്പറാണ് 9 9 മാസത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് 9 ദുർഗാദേവിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് ആണ.

   

ഈ നമ്പർ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ വെള്ളപേപ്പറിൽ നാളെ എഴുതി മടക്കി വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം ചെയ്യുക. നിങ്ങടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *