സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ച കാര്യം ഉടനെ തന്നെ സാധിക്കും

   

നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം കിട്ടാനും അതേപോലെതന്നെ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രീതി ലഭിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കുന്നു.

   

അതിലെ ആദ്യത്തെ പൂവാണ് തെച്ചിപ്പൂവ്. എല്ലാദിവസവും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റി പൂവ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാകുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതേപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതായിട്ട് എല്ലാതരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു.

   

അതേപോലെതന്നെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സാമ്പത്തികവിദ്യ ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വളരെയധികം നല്ലതാണ്. വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ തെച്ചിപ്പൂ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അടുത്ത പൂവാണ് മല്ലിക പൂ. ജമ്മന്തി പൂ മല്ലികപ്പൂ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തില് ഈ പൂവ് അറിയപ്പെടുന്നു.

   

മല്ലിക പൂ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യശസ്സും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഒക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *