ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് മുടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്

   

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും നേരിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആഹാരത്തിൽ മുടി കിട്ടുന്നത് ആഹാരം കഴിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലോ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആയിരിക്കും. ആഹാരത്തിൽ മുടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ മുടി ലഭിക്കുന്നത്.

   

എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും ശുഭമല്. ഫലം ഒന്നുതന്നെയാണ് ഫലം മോശമാണ് കഷ്ടകാല സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുടി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ലഭിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കടുത്ത ദോഷമാണ് ഉടനെതന്നെ നമ്മൾ ഒരു ജോതിഷ പണ്ഡിതനെ കണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം തേടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മുടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോഷവും പാപങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വിടാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന.

   

ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതി ഒരു പരിഹാരമുറയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിലവിളക്കിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപിടി ഉപ്പ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദോഷം മാറുന്നതാണ്. ഉപ്പ് അന്നപൂർണ്ണയുടെ ഒരു സൂചനയാണ് അതിനാൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *