ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുന്ന നാളുകളാണ് ഇനി

   

സെപ്റ്റംബർ 17 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ കന്നി രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ചിങ്ങം കണ്ണീർ വരുന്ന ഉത്രം നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഉത്രം ഞാറ്റുവേല തന്നെ തുടരുകയുമാണ്. മുതൽ അഷ്ടമി ഇതുവരെയാണ് ചന്ദ്രസഞ്ചാരം അത്തം നാളിൽ തുടങ്ങി മൂലം നാളുവരെ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രമണ്ഡല സഞ്ചാരം നടത്തുന്നതുമാണ് ചന്ദ്രൻ ക്രമേണത്തിലേക്ക് വന്ന് എത്തുകയുമാണ് രാശിയും നക്ഷത്രത്തിലും വ്യാഴം മേടം രാശിയിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിനും നടത്തുന്നതുമാണ്.

   

കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ 9 മണിവരെ വളരെ അനുകൂലമായ സമയം തന്നെയാകുന്നു..അവസരങ്ങൾ വന്ന ചേരും ഉല്ലാസ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ സാധിക്കുന്ന നിരവധിയാർന്ന അവസരങ്ങൾ വന്ന് ചേരും ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ 9:00 കഴിഞ്ഞാൽ മുതൽ പ്രതികൂലമാണ് എന്ന് പറയാം.

അതായത് എത്രയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ചേരണം എന്നില്ല കാര്യപരാജയം അപകടഭം മനപ്രയാസം ഇച്ഛാഭം ശത്രുശല്യം ഇവ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതെല്ലാം വഴിമാറി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലും അതെല്ലാം ഒഴിവായി പോകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക. മറ്റൊരു നക്ഷത്രം.

   

രോഹിണി നക്ഷത്രം ആകുന്നു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10 മണി വരെ സമയം അനുകൂലം തന്നെയാകുന്നു ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇവിടെ അധികം മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *