ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി മുടങ്ങാതെ ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്താൽ മതി

   

ഇത്രയധികം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സ്വയം രൂപത്തിൽ വന്നു സഹായിച്ച മറ്റൊരു ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം തന്നെ പറയാം ഭഗവാൻ വന്ന സഹായിച്ച അനേകം പേർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു.

   

ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ശോഭ നിറഞ്ഞ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി ഉയർച്ചയുമായി നിറഞ്ഞതായി കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഈ വഴിപാട്.

ചെയ്യാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നുമാസം അതായത് 90 ദിവസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ വേണം ഈ വഴിപാട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തമാസം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും കുമ്പമാസം പറക്കുന്ന ആയിരിക്കും പിറക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച എന്നാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

   

അതല്ല അടുത്തമാസം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മലയാള മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വേണം ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് നാലുപേരുടെയും പേരിൽ അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി സമയം തന്നെ ഒരു പായസവും നേരു ക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *