ജീവിതത്തിലെ ശത്രു ദോഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു നിന്നു പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാതെ പ്രാണൻ പിടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടായിരിക്കും.

   

മിക്കപ്പോഴും ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ശത്രുത വെച്ചുപുലർത്തുന്നവർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഉപദ്രവത്തിനും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പോറൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോലും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ പോലും.

ഇക്കൂട്ടർ നമ്മളെ വിടാറില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവിന്റെ ആ ഒരു മനോഭാവം ശത്രു ദോഷം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു മന്ത്രം ജപിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ശത്രുക്കളായാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദോഷം മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. നിനക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു തെറ്റും ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഭഗവാൻ കാണും.

   

ഭഗവതി കാണും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും ശത്രു ദോഷം പമ്പ കടക്കുന്നതായിരിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭദ്രകാളി അമ്മയെ നമ്മൾ മനസ്സുരുകി മനസ്സിൽ തട്ടിവിളിച്ചാൽ ഇനി ശത്രു എത്ര വലിയവനായാലും ആ ശത്രുദോഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അമ്മ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കുറിച്ചെടുത്തോളൂ ഓം രക്തായ നമ.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *