ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹ യോഗം ഉള്ളവർ

   

27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും പൊതുഫലം പറയുന്നതാണ് പൊതുവെ പൊതു ഫലം പറയുന്നത് ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം 75% ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ ജനിച്ച സമയം സ്ഥലം എന്നിവ വിരഹനിലയിൽ വ്യത്യാസം വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ യോഗം വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

   

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പലരുടെയും വിവാഹം പലപ്പോഴും ദുരന്തപൂർണമായി മാറുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ വിവാഹം പലപ്പോഴും വിവാഹം മോചനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ ഇവർക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ ആകുന്നു എങ്കിലും. മിതമായ യോഗത്താലും പുനർവാഹത്തിന് അതിനാൽ ഈ കാര്യവും ഏവരും ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു ഉറപ്പിച്ച വിവാഹം മുടങ്ങുന്നതും.

   

മറ്റൊരു വിവാഹം ആയി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം എപ്രകാരം ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഈ ദോഷം വന്നുചേരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രഹനില പ്രകാരം ഏഴാം ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു വിവാഹത്തിന് മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്.

   

യോഗം വന്ന് ചേരുക ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി ഇല്ലാതെയും വന്നാൽ ഒരു വിവാഹത്തിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത ഇവർക്ക്ഗ്രഹങ്ങൾ വരുകയാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് വിവാഹത്തിനും യോഗം വന്ന് ചേരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *