ഈ മരം മുൻവശത്ത് പാടില്ല ദാരിദ്ര്യം വളരും

   

പല ആചാരങ്ങളിലും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു വീട് വയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായി വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ ഓരോ ദിശയും വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ ദിശയിലെ ഓരോ മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും അതിനാൽ പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മരം പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും സർവ്വസാധാരണമായി വരുന്നതാകുന്നു.

   

ഈ മരം എന്നാൽ ചില രീതിയിൽ വരുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വരുന്നത് വാക്യവും ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ നാം ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ നടുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മരങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാവ് എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം.

   

ഏവനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനാൽ മേടം രാശിക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനടുത്തായി അല്ലാതെ വീട്ടുപറമ്പിൽ വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ നട്ടു പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ. ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു. ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കുവാൻ.

   

അതിനാൽ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം കൂടാതെ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പല ദുരന്തങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗവും ചേരുന്നതാകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *