വീടിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല

   

വീട് എന്നാൽ അവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ വീട് തന്നെയാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം മനസ്സമാധാനമാണ് വീട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അനേകം സാധനങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ അതായത് വീട്ടിലെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ വിധത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന തന്നെ സാധിക്കുന്നതും.

   

ആണ് വീടിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പോലും വാസ്തു പ്രകാരം നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു എല്ലായിടത്തും സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം.

   

വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശകൾ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞ ദിശകൾ തന്നെയാകുന്നു ദിശകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം ഒഴിച്ചിടുക എന്നത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരം മരക്കഷണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ദോഷമാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

അതിനാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. നിലനിൽക്കുവാൻ ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ ഈശ്വരാധീനം നിലനിൽക്കുകയും ആ വീടുകൾക്ക് ഉയർച്ച വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക . Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *