ദിവസവും കുളികഴിഞ്ഞ് കുറികൾ തൊടേണ്ട ആവശ്യകതയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും

   

ദിവസവും രണ്ടുനേരം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിരിക്കണം എന്ന് സനാതനധർമ്മത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആകുന്നു. എന്നാൽ കുളി കഴിഞ്ഞശേഷം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്. ഇത് നാം ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാകുന്നു കുളി കഴിഞ്ഞാൽ കുറി തൊടണം എന്ന് ഇതിന് പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. സനാതന വിശ്വാസപ്രകാരം ചന്ദനം ഭസ്മം മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കുറി തൊടാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ കുറിക്കും ഓരോ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്.

   

ചേരുന്നതാകുന്നു ഇതിനാൽ ഓരോ കുറിക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ ചില കുറികൾ തൊട്ടാൽ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഓരോ കുറികൾ തൊടുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. രാവിലെ ഉണർന്ന ഉടനെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായോ കൈകാൽമുഖം കഴുകി വന്നോ പൂമുഖത്ത്.

തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭസ്മക്കുട്ടയിൽ നിന്നും ഒരുപിടി ഭസ്മം എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് പഴമക്കാരുടെ ഒരു പതിവ് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭസ്മം തൊടുന്നതിലൂടെ വിവിധ ഫലങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം രാവിലെ നനച്ചാണ് ഭസ്മം തൊടാറുള്ളത് സന്ധ്യാനേരങ്ങളിൽ നടക്കാതെയും.

   

ആണ് ഭസ്മം തൊടേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ നാം ഭസ്മം തരുന്നതിലൂടെ പല ഫലങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ നാം നനച്ച് ഭസ്മം തൊടുകയാണ് എങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അമിതമായ ഈർപ്പത്തെ വലിച്ചെടുക്കുവാനും അത് ഒഴിവാക്കുവാനും ഭസ്മത്തിന് കഴിയും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *