രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ പണി കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ

   

മരണപ്പെടുന്നത് ആകുന്നു അതിനാൽ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു അരമണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കും അന്നത്തെ മുഴുവൻ ദിവസത്തെ ഫലം ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ നാം രാവിലെ ഉണർന്നശേഷം ആദ്യ അരമണിക്കൂർ ഉപകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും.

   

ആലോചിക്കേണ്ടതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു രാവിലെ അതിനാൽ ഉണർന്ന് ആദ്യ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂജാമുറിയിൽ വിളക്കുവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അന്നേദിവസം മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം രാവിലെ പ്രകൃതിയെയും വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെയും കാണുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു.

   

ചില കാര്യങ്ങൾ കണികാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെ ആകുന്നു അതേപോലെ രാവിലെ ഉണർന്നശേഷം ചില കണികാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു ചില കളികൾ ജീവിതത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനാൽ തന്നെ പണ്ടുമുതലേ കാണുന്നതും വിശ്വസിച്ച പോരുന്നതാകുന്നു എങ്കിൽ ആ ദിവസം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും എന്നും മോശം കാഴ്ചയാണ്.

   

എങ്കിൽ അവ അന്നേദിവസം ഫലം തരും എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ രാവിലെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ കാണുവാൻ പാടില്ലാത്ത കണികളെ കുറിച്ച്. കണ്ണാടി രാവിലെ ഉണർന്ന ഉടനെ ചിലർ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നവരാകുന്നു മുഖം കഴുകിയശേഷം കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *