വിഷുവിന് മുമ്പ് ആയി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

കാർഷിക ഉത്സവം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിൽ മുൻപേ നിലകൊണ്ടിരുന്ന പഞ്ചാംഗം പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിഷു മേടം ഒന്നിനാണ് വിശ്വാസം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ 15നാണ് വിഷു ഈ വർഷം വരുന്നത് ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ പുതിയ തുടക്കവും പുതിയ പൊൻവിലരിയുമാണ് വിശുദ്ധ നമുക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം നാം നൽകേണ്ട ഒരു ദിവസം എന്ന് തന്നെ പറയാം.

   

ഏവരും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം ചില വസ്തുക്കൾ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരം തന്നെയാണ് ഈ ഒഴിവാക്കേണ്ട. വീടുകളിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് അത് ആ പാത്രത്തോടുള്ള ഒരു അടുപ്പത്താലോ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ആകുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് അതീവ ദോഷമാണ്.

   

എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രേതങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായി പറയുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്ന ആഹാരം അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും നാം ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക.

   

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ആഹാരം നൽകി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് ദോഷകരം തന്നെയാണ് അതിനാൽ വിഷുവിന് മുൻപ് ആദ്യമായി ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ പഴയ പാത്രങ്ങൾ. അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആകുന്ന. അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *