തുളസി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

തുളസി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്നതും തുളസിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത തന്നെയാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അവസരത്തിൽ തുളസി വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ തഴച്ചു വളരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് തുളസി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം സമാധാനം കൂടാതെ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു.

   

എന്നിവയാണ് തുളസി വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിലൂടെ വന്നുചേരുന്ന മറ്റു ഫലങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ തുളസി വീടുകളിൽ നട്ടു പരിപാലിക്കുക കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു അതായത് നട്ടാൽ മാത്രം പോരാ തുളസിച്ചെടികളെ നിത്യവും പരിപാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഗുണഫലങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ. അതായത് സന്ധ്യക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തുളസിക്ക് ജലം അർപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ പോലും ആ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ പറിച്ചുനടുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരിയായ ദിശയിൽ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം എന്നതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലും തുളസി.

   

നടുന്നത് ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഈ ദിശകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ദിശകളിലും വച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്ന ആകുന്നു അതിലൂടെ ജീവിതത്തിന് ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോഷകരമാണ് എന്ന് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *