പരമശിവന്റെ സാമീപ്യം അടുത്തുള്ളവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

   

ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് സമ്പ്രദാവുകയും അതേപോലെ തെറ്റുകളിൽ ശിപ്രകോപിയുമാകുന്നു മഹാദേവൻ നമ്മളിൽ പ്രസന്നൻ ആകുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശിവരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യണം. മുൻകൂട്ടി കാണുക നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു.

   

ചിലപ്പോൾ അവ സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചതിനു ശേഷം നാം കണ്ട കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അരങ്ങേറുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വപ്നത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തായാലും നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളിലെ ഊർജ്ജം ദൈവിക ഊർജ്ജവമായി നേർരേഖയിൽ വരുന്നതിനാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത്.

കൂടുതലായും ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ സിദ്ധി കൈവരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കും ഈ കഴിവ് പ്രകടമാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിനാക്ക് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നു. എന്തുപറഞ്ഞാലും സത്യമാകും അതിനാൽ പലരും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചിലർക്ക് കരുനാക്ക്ൽ വിചാരിക്കാത്തത് അവർ പറയുന്നു. അവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു.

   

ഇങ്ങനെ അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിവക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *