മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട്

   

ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷമായ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്, നാളെ വളരെ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ കരിക്ക് സമർപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫലങ്ങൾ നാളെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഈ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ മൂല മന്ത്രം. ജപിക്കുക.

   

വിദേശത്താണ് എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഫലങ്ങളോ പുഷ്പമോ സമർപ്പിക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുക പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കാം. ഓം ഭജത്ഭു ദു വേ നമഹ . ഇത് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രമാ ഇത് ജപിച്ചാൽ മതിയാകും. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുക. ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ നിങ്ങളെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും.

പ്രാർത്ഥനകളും അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പറയുക ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രമെല്ലാം തന്നെ കൈകളിൽ എഴുതി കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്രയേറെ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴി ലഭിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും.

   

ഇന്നേദിവസം ഈയൊരു നാമം കയ്യിൽ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും സുപകരം ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് എഴുതുന്നത് വിശേഷം തന്നെ. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉയർച്ച വേഗത്തിൽ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭദിനം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാനെ നാളെ വിളക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്ന കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *